Privacyverklaring Flitspanel

Algemeen
Het Flitspanel is een onderzoekspanel van de Stichting ICTU in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het Flitspanel is geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De privacyverklaring beschrijft welke gegevens (kunnen) worden verzameld en hoe deze gegevens worden gebruikt.

Doeleinden verzamelen gegevens
Bij registratie op de website wordt gevraagd uw (persoons)gegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres en/of adresgegevens. De verzameling en verwerking van de persoonsgegevens gebeurt altijd conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze gegevens worden gebruikt om u uit te nodigen voor onderzoek en voor het uitvoeren van analyses. Daarnaast heeft Stichting ICTU de mogelijkheid om communicatie uitingen te richten naar deze e-mailadressen. Uw (persoons)gegevens en antwoorden worden altijd uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoek, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld en worden anoniem verwerkt. Uw gegevens worden dus nooit voor commerciële doeleinden gebruikt. Tevens wordt er nooit op individueel niveau gerapporteerd. Uw antwoorden worden altijd losgekoppeld van uw contactgegevens (e-mailadres).

Het Flitspanel richt zich voornamelijk op onderzoek via internet. Het kan voorkomen dat u wordt uitgenodigd voor schriftelijke, telefonische of face-to-face onderzoeken. U mag te allen tijde zelf bepalen of u deelneemt aan de onderzoeken. U bent vrijwillig lid van Flitspanel en u kunt zich altijd uitschrijven op de website van Flitspanel.

Op welke wijze wordt informatie nog meer verzameld?
Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een 'cookie' is een pakketje informatie dat door een webserver aan uw browser wordt gezonden en daarna wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Een cookie brengt geen schade toe aan uw computer. Cookies worden gebruikt om uw deelname aan ons panel gebruiksvriendelijker te maken. Zo zorgen cookies ervoor dat u geen overbodige informatie voorgeschoteld krijgt of dat u niet dezelfde formulieren telkens opnieuw dient in te vullen. Daarnaast worden cookies ingezet voor onderzoeksdoeleinden, waarbij uw privacy uiteraard gegarandeerd wordt. U kunt een cookie te allen tijde weigeren of verwijderen door de instellingen van uw browser aan te passen.

Bescherming van de gegevens
Stichting ICTU en Ipsos dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze website wordt gehost door marktonderzoekbureau Ipsos. Ipsos is contractueel verplicht om de (persoons)gegevens zorgvuldig te verwerken door, onder andere, voldoende veiligheidsmaatregelen te implementeren en de gegevens alleen volgens onze instructies te verwerken. Alle servers voor de websites worden beveiligd met firewalls, authenticatie en encryptie. De webapplicatie die gebruikt wordt voor onderzoek is eveneens beveiligd door authenticatie (toegangscode en wachtwoord). Uw antwoorden zijn dus alleen voor uzelf zichtbaar en toegankelijk en niet voor andere panelleden.

Contact
Indien u een vraag of een klacht heeft over de website van Flitspanel neem dan contact op met Flitspanel@ipsos.com.

Hosting en uitvoerende partij
Ipsos is een onafhankelijk marktonderzoekbureau dat zorg draagt voor het technisch beheer van de website, de dataverzameling, het databasebeheer en de statistische analyses van het Flitspanel. Al het onderzoek dat Ipsos uitvoert wordt niet alleen in lijn met bestaande wetgeving uitgevoerd, maar ook op basis van de richtlijnen en bepalingen van ICC/Esomar International Code on Market, Opinion and Social Research and Data Analytics en de Esomar’s Data Protection Checklist. Daarnaast voert Ipsos onderzoek uit in lijn met Verordening (EU) 2016/679, ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG biedt bescherming voor de privacy van respondenten. Deze bescherming is in overeenstemming met Ipsos’ zakelijke behoeften als bedrijf, waarbij robuuste maatregelen voor databescherming het uitgangspunt zijn, om vertrouwen en zekerheid te creëren zodat respondenten hun gegevens aan Ipsos kunnen verstrekken.  

Tot slot, Ipsos is ISO 27001 gecertificeerd, waarmee wordt gegarandeerd dat de informatiebeveiliging van Ipsos op orde is en de persoonsgegevens van respondenten ook vanuit technisch oogpunt beschermd zijn.

Diversen
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze Privacyverklaring aan te brengen. Op het gebruik van het Flitspanel is Nederlands recht van toepassing.