Resultaten

Resultaten 2007

Hier vindt u een overzicht van de resultaten van de onderzoeken
die met behulp van het Flitspanel in 2007 zijn uitgevoerd.

1. Levensfasebewust Personeelsbeleid

In februari 2007 heeft is onder het Flitspanel een onderzoek uitgezet naar levensfasebewust personeelsbeleid. Doel van het onderzoek was een beeld te krijgen van de ideeën van overheidswerknemers ten aanzien van hun scholingsbehoefte en (loopbaan)ontwikkelmogelijkheden, evenals hun opvattingen over de beschikbaarheid en motiverende kracht van verschillende HRM-voorzieningen. Daarnaast zijn aan het overheidspersoneel dat 45 jaar en ouder is enige vragen gesteld over hun visie op kennisveroudering en ontziemaatregelen. In totaal hebben 9507 panelleden de enquête ingevuld. Dit komt neer op een responspercentage van 55 procent.
Klik hier het uitgebreide onderzoeksrapport te lezen.

2. Resultaten Onderzoek Harmonisatie

Tussen het arbeidsrecht voor ambtenaren (ambtenarenrecht) en het arbeidsrecht voor werknemers in de marktsector bestaan van oudsher een aantal verschillen. Deze hebben onder meer betrekking op de wijze van in diensttreden, het ontslag en de rechtsbescherming. Om na te gaan hoe ambtenaren en werknemers in het onderwijs hierover denken is in de periode van 8 tot 18 september een peiling gehouden onder het Flitspanel.
Klik hier om de notitie te lezen.

3. Trendnota Arbeidszaken Overheid 2008

Voor de overheid als arbeidsorganisatie zijn de drie belangrijkste uitdagingen: het vergroten van het vertrouwen in de overheid, het bevorderen van participatie en diversiteit en het behoud van de positie op de arbeidsmarkt. Dat staat in de Trendnota Arbeidszaken Overheid 2008, die op 18 september 2007 gepubliceerd is. De resultaten van een aantal Flitspanel-onderzoeken zijn benut bij de opstelling van deze nota. De Trendnota verschijnt jaarlijks als bijlage van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Klik hier om de Trendnota te lezen.

4. Ongewenst gedrag besproken

In 2006 ging het actieprogramma 'geweld tegen werknemers met een publieke taak' van het programma Veilige Publieke Taak van start. Dit actieprogramma bevat een aantal maatregelen om geweld tegen mensen die voor het publiek werken in te dammen. Een van de acties van het programma is het uitvoeren van een onderzoek naar aard en omvang van ongewenst gedrag tegen personen met een publieke taak. DSP-groep heeft dit onderzoek uitgevoerd. In totaal zijn 15 beroepsgroepen bij het onderzoek betrokken en ruim 4.000 mensen ondervraagd. Van deze 15 beroepsgroepen zijn er drie benaderd via het Flitspanel: te weten: werknemers uit het primair en voortgezet onderwijs en van de politie.
Klik hier om de managementsamenvatting te lezen.
Klik hier om het uitgebreide onderzoeksrapport te lezen.

5. Leerkracht van Nederland

In opdracht van het ministerie van OCW is in september 2007 een enquête uitgevoerd onder onderwijspersoneel om de reactie te peilen op Leerkracht!, het advies van de Commissie Leraren. Doel was te onderzoeken: 1) Hoe bekend is de Commissie/het advies? 2) Hoe tevreden is het personeel met de verschillende voorstellen? 3) Welke onderwerpen kwamen niet (voldoende) aan bod? 4) Bij welke maatregelen zouden zij de implementatie wel of niet ondersteunen? De enquête is uitgezet onder leden van het Flitspanel die werkzaam zijn in de onderwijssectoren. Uiteindelijk hebben 1668 Flitspanelleden de enquête ingevuld.
Klik hier om de belangrijkste resultaten te lezen.
Klik hier om het integrale Actieplan te lezen.

6. Preferentie arbeidsvoorwaarden

In juni 2007 is onder het Flitspanel een onderzoek gedaan naar voorkeuren in arbeidsvoorwaarden. Onderzoeksvragen zijn onder meer: welke werkhouding hebben de overheidswerknemers, welke arbeidsvoorwaarden hebben de voorkeur en welke typen werknemers kunnen er op basis van werkhouding en preferenties voor arbeidsvoorwaarden worden onderscheiden.
Klik hier om het uitgebreide onderzoeksrapport te lezen.

7. Doorstroom van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs

De enquête over de belangstelling van medewerkers uit het primair onderwijs om door te stromen naar het voortgezet onderwijs is door 360 respondenten ingevuld. Dat komt neer op een responspercentage van 42 procent. De enquête is behalve onder het Flitspanel ook nog uitgezet onder andere groepen leraren uit het basisonderwijs. In totaal hebben 1.881 medewerkers uit het basisonderwijs de enquête ingevuld. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in het rapport 'Doorstroom leraren primair onderwijs naar voortgezet onderwijs'.
Klik hier het uitgebreide onderzoeksrapport te lezen.

8. Arbeidsomstandigheden

In maart 2007 hebben wij aan 1.780 medewerkers uit de sectoren rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een vragenlijst gestuurd over arbeidsomstandigheden. Deze enquête is door 773 medewerkers ingevuld. Dat komt neer op een responspercentage van 43 procent. Het onderzoek betrof een zogenoemde validatiestudie voor het ontwikkelen van een nieuwe onderzoeksmodule Arbeidsomstandigheden voor de InternetSpiegel. Dit betekent dat de beantwoording van de vragenlijst niet is gebruikt om er beleidsinformatie aan te ontlenen.
Klik hier om de belangrijkste resultaten te lezen.

9. Resultaten Flitspanelonderzoek Integriteit

In het najaar van 2006 is onder een kleine groep ambtenaren een Internetenquête met een flink aantal integriteitstellingen afgenomen. Aan het overheidspersoneel is gevraagd aan te geven in welke mate men het hiermee eens of oneens is. Deze enquête bevatte liefst 70 stellingen over integriteit. De stellingen betreffen een diversiteit van aspecten, die allen met integriteit te maken hebben: de relatie met collega's, eerlijkheid, het gedrag op het werk, rechtvaardigheid, het organisatieklimaat, het management en ongewenste omgangsvormen. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in de publicatie 'Integriteit van de overheid'.
Klik hier het uitgebreide onderzoeksrapport te lezen.

10. Levensloopregeling (nog) niet populair onder overheidswerknemers

Ongeveer 6% van de werknemers bij de overheid neemt op dit moment deel aan de levensloopregeling. Nog eens 7% is van plan om dit jaar of volgend jaar deel te gaan nemen. Overheidswerknemers willen de regeling vooral benutten om eerder te stoppen met werken. De spaarloonregeling blijft echter favoriet, zo blijkt uit een peiling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder het Flitspanel.
Klik hier voor het persbericht.

11. Public Service Motivation

In maart 2007 is onder het Flitspanel een onderzoek gedaan naar Public Service Motivation. Public Service Motivation is de motivatie van werknemers door aspecten van het werk in de publieke sector. Het gaat dan om aspecten die inspelen op het zich in kunnen zetten voor de gemeenschap, de staat, het land of de gehele maatschappij.
Klik hier om de belangrijkste resultaten te lezen.

Mede op basis van de resultaten van het Flitspanelnaar Public Sector Motivation is anderhalf jaar na afronding door de hoogleraren Steijn en Leisink een artikel gepubliceerd, "Gemotiveerd voor de publieke zaak? Public Service Motivation in Nederland"
Klik hier om het rapport te lezen.

12. Evaluatie Klokkenluidersregelingen

De minister van BZK heeft in september 2007 de USBO, het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht, opdracht gegeven de regelingen voor klokkenluiders binnen de sectoren Rijk, Provincies, Gemeenten, Waterschappen, Politie en Defensie te evalueren en aanbevelingen te doen voor de verdere ontwikkeling van klokkenluiderregimes binnen de publieke sector. Het onderzoek kende twee algemene vragen:
1) Dragen de regelingen bij aan het bevorderen van het intern melden en opsporen van misstanden?
2) Bieden de regelingen voldoende bescherming aan ambtelijke klokkenluiders?
Voor een deel van dit onderzoek is gebruik gemaakt van het Flitspanel.
Klik hier om de brief naar de tweede kamer te lezen.
Klik hier om het uitgebreide onderzoeksrapport te lezen.
Klik hier om het rapport te lezen over de inventarisatie van integriteitbeleid bij het Openbaar Bestuur en de Politie.