Resultaten

Resultaten 2008

Hier vindt u een overzicht van de resultaten van de onderzoeken
die met behulp van het Flitspanel in 2008 zijn uitgevoerd.

1. Evaluatie Flitspanel 2008

Eind 2008 heeft onder het gehele Flitspaneleen onderzoek plaatsgevonden ter evaluatie van het afgelopen jaar. In totaal hebben ruim 13.000 respondenten de vragenlijst voor de evaluatie van het Flitspanel2008 ingevuld (42%). In de onderstaande terugkoppeling worden de belangrijkste uitkomsten beschreven.
Klik hier om de resultaten van de evaluatie Flitspanel 2008 te lezen.

2. Internetvaardigheden en internet awareness

In november 2008 heeft het flitspanel aan 15250 werknemers uit de publieke sector een vragenlijst gestuurd om meer inzicht te krijgen in internetgebruik, internetvaardigheden en internet awareness (bewustzijn) van overheidsmedewerkers. Deze enquête is door 6518 werknemers ingevuld. Op basis van de informatie uit dit onderzoek kan de staatssecretaris bepalen of en waar verbeteringen in de vaardigheden van werknemers mogelijk zijn en hoe die verbeteringen tot stand kunnen komen. Dit past ook binnen het beleidsprogramma over elektronische vaardigheden van staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken.
Klik hier voor de resultaten van het onderzoek Internetvaardigheden en internet awareness.

3. Loopbaanontwikkeling sector Rijk en Onderwijs

In het najaar van 2008 hebben 777 medewerkers van de sector Rijk een vragenlijst ingevuld over deskundigheidsbevordering, loopbaanontwikkeling en instrumenten voor loopbaanbeleid. Dit onderzoek heeft ook plaatsgevonden voor de sector Onderwijs. In het najaar van 2008 hebben 5541 medewerkers, verdeeld over alle onderwijssectoren, een vragenlijst ingevuld over deskundigheidsbevordering, loopbaanontwikkeling en instrumenten voor loopbaanbeleid.

Het doel van deze onderzoeken was het inventariseren van de mogelijkheden tot scholing en deskundigheidsbevordering bij de werkgever, barrieres in de loopbaanontwikkeling bij de werkgever en gewenste mogelijkheden om de loopbaan te optimaliseren.
Klik hier voor de resultaten van het onderzoek loopbaanontwikkeling sector Rijk.
Klik hier voor de resultaten van het ondezoek loopbaanontwikkeling sector Onderwijs.

4. Werken bij het Rijk en Mobibank

In september 2008 is onder 634 Rijksmedewerkers een onderzoek gedaan naar de bekendheid met de campagne 'Werken bij het rijk' en de mobiliteitsbank voor Rijksmedewerkers. De onderzoeksresultaten worden gebruikt voor innovatie doeleinden.
Bijvoorbeeld om tot nieuwe onderwerpen in de campagne voor 'werken bij het Rijk' te komen.
Klik hier voor de resultaten van het onderzoek werken bij het Rijk en Mobibank.

5. Publieke verantwoording

In mei 2008 hebben wij aan 14.931 medewerkers uit de verschillende sectoren een vragenlijst gestuurd over publieke verantwoording. Deze enquete is door 3.359 medewerkers ingevuld. Dat komt neer op een responspercentage van 22,5 procent. Het onderzoek betrof een eerste inventarisatie van de beelden en verwachtingen die onder medewerkers in de (semi)publieke sector leven rondom het thema publieke verantwoording.
Klik hier om de belangrijkste resultaten te lezen.

6. Diversiteit en diversiteitsbeleid

In februari/maart 2008 is onder het Flitspanel onderzoek gedaan naar diversiteit en diversiteitsbeleid in de overheidsorganisaties. Er werd hierbij onderscheid gemaakt tussen de gehele organisatie en de leiding van de betreffende organisatie. In de vragenlijst kwamen de volgende onderwerpen aan bod: Het belang dat overheidsmedewerkers hechten aan diversiteit, de diversiteit in de eigen organisatie, de mening onder overheidspersoneel over diversiteitsbeleid: Waaruit bestaat het beleid in de organisatie? Is men daar tevreden over? Wat zijn de effecten? Resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in de kwalitatieve rapportage. Diversiteit maakt de overheid sterker!, welke medio augustus aan de Tweede Kamer is aangeboden.
Klik hier om de belangrijkste resultaten te lezen.
Klik hier om de kwalitatieve rapportage te lezen.

7. Regeldruk in het onderwijs

Eind januari 2008 is onder het deel van het Flitspanel dat werkzaam is in het Onderwijs, een onderzoek gedaan naar regeldruk. Bijna 1.100 leraren en docenten hebben de vragenlijst op internet ingevuld. Het onderzoek moet het ministerie van OCW inzicht bieden in wat al bekend is over regels waar docenten last van hebben en welke regelingen / regels als irritant worden ervaren.
Resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in het rapport. Beleving van regeldruk in het onderwijs welke in opdracht van het Ministerie van OCW is opgesteld.
Klik hier om de belangrijkste resultaten te lezen.
Klik hier om het onderzoeksrapport te lezen.

8. Tijdsbesteding van leraren in het Voortgezet Onderwijs

In opdracht van het Ministerie van OCW voert Regioplan een onderzoek uit naar tijdsbesteding van leraren in het voortgezet onderwijs. Voor een deel is hierbij gebruik gemaakt van het Flitspanel. Het ministerie van OCW wil onder meer een goed en actueel beeld krijgen van de tijdsbesteding van leraren: hoe is de werktijd van leraren verdeeld over verschillende lesgebonden en niet lesgebonden taken?
Klik hier voor de resultaten van het onderdeel dat onder het Flitspanel is uitgezet.