Resultaten

Resultaten 2009

Hier vindt u een overzicht van de resultaten van de onderzoeken
die met behulp van het Flitspanel in 2009 zijn uitgevoerd.

1. Flitspanelonderzoek Professionaliteit & Vakmanschap Rijksmedewerkers

Hoe kijken medewerkers van de Rijksoverheid aan tegen hun eigen vakmanschap en de professionele ruimte die ze krijgen om hun functie goed uit te kunnen voeren? Krijgen ze voldoende mogelijkheden om bij te blijven in hun vakgebied en zichzelf verder te professionaliseren? Om deze vragen te beantwoorden is het onderzoek Vakmanschap & Professionaliteit uitgevoerd onder rijksmedewerkers.
Klik hier om de samenvatting van de resultaten te lezen.

2. Flitspanelonderzoek Arbeidsmarkt Publieke Sector 2020

Over 10 jaar ziet Nederland er anders uit. Ook de arbeidsmarkt zal er in de toekomst anders uitzien. Op dit moment loopt het aantal vacatures in veel bedrijven terug vanwege de financiële crisis. Maar dit geldt over het algemeen niet voor de publieke sector, waar in veel gevallen nog hard mensen nodig zijn. In september 2009 is aan personeel in de publieke sector gevraagd wat zij als belangrijkste uitdagingen en oplossingsrichtingen zien voor hun organisatie in de komende 10 jaar. De uitkomsten zijn gebruikt voor de publicatie "De grote uittocht" waarin vier toekomstbeelden van de arbeidsmarkt van onderwijs- en overheidssectoren worden geschetst.
Klik hier om de samenvatting van de resultaten te lezen.
Klik hier voor de publicatie "De grote uittocht".

3. De beleving van solidariteitsaspecten in de pensioenregeling van werknemers in de publieke sector.

Op de agenda van sociale partners in de overheid- en onderwijssectoren staat de komende maanden onder meer de discussie centraal of en op welke wijze aanvullende maatregelen in de pensioenregeling ABP getroffen moeten worden om de stijgende kosten van de pensioenregeling het hoofd te bieden.
In juli 2009 is daarom onderzoek gedaan naar solidariteitsaspecten van de huidige pensioenregeling, met name hoe werknemers bij de overheid- en onderwijssectoren deze beleven. Is men bereid een hogere pensioenpremie te betalen? Of kiest men juist voor versobering van de regeling als alternatief? Welke verschillen zijn er tussen de verschillende leeftijdsgroepen binnen de sectoren?
Klik hier om het onderzoeksrapport te lezen.

4. Onderzoek employability van werknemers in het onderwijs

In juli 2009 zijn Flitspanelleden uit de onderwijssectoren gevraagd naar de mate van employability. Employability is het vermogen van werknemers om hun huidige baan te behouden of nieuw werk te verkrijgen op de arbeidsmarkt.
De employability van werknemers in het onderwijs is van essentieel belang in de kenniseconomie.
De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de inzetbaarheid van onderwijspersoneel in kaart te brengen en met dit inzicht bij te dragen aan een goed functionerende arbeidsmarkt.
Klik hier om het onderzoeksrapport te lezen.

5. Aard en omvang van ongewenst gedrag tegen werknemers met een publieke taak

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in navolging op onderzoek uit 2007 een tweede meting laten verrichten naar de aard en omvang van ongewenst gedrag tegen werknemers met een publieke taak. Onder ongewenst gedrag worden verbaal en fysiek geweld, (seksuele) intimidatie en discriminatie verstaan. Het onderzoek geeft zowel inzicht in het vóórkomen van ongewenst gedrag door 'externen' als door collega's onderling. In het onderzoek wordt gevraagd naar voorvallen van ongewenst gedrag in de afgelopen 12 maanden. In het onderzoek zijn 17 sectoren betrokken. Van het Flitspanelzijn panelleden werkzaam in de sectoren Politie, Primair en Voortgezet Onderwijs benaderd om deel te nemen aan dit onderzoek.
Klik hier om het onderzoeksrapport te lezen.
klik hier om de bijlage met gespreksverslagen te lezen.

6. Terugkoppeling onderzoek zeggenschap van leraren

De minister van OCW heeft met werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken dat leraren meer professionele ruimte krijgen. Om zicht te krijgen op de zeggenschap die de leraar over zijn beroep ervaart, heeft het Ministerie van OCW een onderzoek, laten uitvoeren. Doel van dit onderzoek is om de positie van de leraar in kaart te brengen en op termijn na te kunnen gaan wat de effecten zijn van het beleid. In mei 2009 is een vragenlijst (online) afgenomen onder leden van het Flitspanel en zijn tevens interviews afgenomen.
De resultaten van het onderzoek staan in het rapport "De zeggenschap van leraren" en zijn opgenomen in de "Nota werken in het onderwijs 2010" van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.
Klik hier voor de belangrijkste resultaten uit het onderzoek.
Klik hier voor de Nota Werken in het onderwijs 2010.

7. Organisatiegerelateerde Eigenwaarde en Arbeidssatisfactie

In mei 2009 zijn Rijks- en Gemeenteambtenaren gevraagd om mee te werken aan een onderzoek dat werd uitgevoerd voor het project Ambtenaar van de Toekomst. In dit onderzoek werd gevraagd naar de eigenwaarde die medewerkers ontlenen aan het werken in een organisatie. Naast deze organisatiegebonden eigenwaarde is gevraagd naar werktevredenheid en een aantal functieaspecten. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden gebruikt voor beleidsvoorstellen van het project op het terrein van human resources management en zijn ook gebruikt voor een afstudeeronderzoek van een bestuurskundige.
Klik hier om de terugkoppeling te lezen.
Klik hier om de scriptie te lezen.

8. Betrokkenheid en binding van gemeenteambtenaren

In april 2009 zijn gemeenteambtenaren gevraagd naar hun betrokkenheid en binding met het werk. Uit de voorlopige resultaten van het onderzoek blijkt dat de betrokkenheid van de gemeenteambtenaren erg hoog is. De afronding van het onderzoek is nog in volle gang en te zijner tijd kunt u het eindrapport op deze website raadplegen.
Klik hier voor de resultaten uit het onderzoek.

9. Diversiteit en Diversiteitsbeleid 2009

Diversiteit binnen de organisatie wordt over het algemeen als positief ervaren door werknemers in de Publieke sector. Dit blijkt uit het Flitspanelonderzoek 'Diversiteit en Diversiteitsbeleid' dat in het eerste kwartaal van 2009 is gedaan. In dit onderzoek stond de houding van werknemers in de publieke sector ten aanzien van diversiteit binnen het personeelsbestand en het belang dat men hecht aan een actief diversiteitsbeleid binnen de organisatie centraal.
Klik hier voor de voorlopige resultaten uit het onderzoek.

10. Arbeid en ICT

In juni 2009 hebben meer dan duizend flitspanelleden, werkzaam bij gemeenten, een vragenlijst ingevuld over Arbeid en ICT. Het onderzoek was bedoeld om inzicht te krijgen in computergebruik en in de vraag of computergebruik leidt tot veranderingen in het werk van gemeenteambtenaren.
Klik hier voor de belangrijkste uitkomsten.

11. Flitspanelonderzoek Web 2.0

Begin 2009 hebben meer dan meer dan vijfduizend medewerkers uit diverse overheids- en onderwijssectoren deelgenomen aan het Flitspanelonderzoek over het gebruik en de kennis van Web 2.0 onder overheidswerknemers. Het doel van het onderzoek was, te bepalen hoe het is gesteld met het gebruik van, en de kennis en opvattingen over, web 2.0 onder overheidswerknemers.
Klik hier voor de resultaten van het onderzoek.

12. Mantelzorg en Combinatie Werk & Privé

In februari hebben zo'n 6450 werknemers uit de publieke sector een vragenlijst ingevuld over Mantelzorg en de combinatie Werk & Privé.
Dit onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel van het onderzoek heeft betrekking op een onderwerp waar alle overheidswerknemers mee te maken hebben, te weten de combinatie van werk en privé. Het tweede deel van het onderzoek gaat over mantelzorgers en collega's en leidinggevenden van mantelzorgers. Deze resultaten worden gebruikt voor het ontwikkelen van beleid op deze terreinen.

In de onderstaande terugkoppeling worden de belangrijkste uitkomsten beschreven.
Klik hier voor de resultaten van het onderzoek Mantelzorg en Combinatie Werk & Privé.

13. Opiniepeiling Kwaliteitsagenda PO

In februari 2009 is in opdracht van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap een Flitspanelonderzoek gedaan naar de bekendheid met de Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs. Dit onderzoek is gehouden onder 1175 schoolleiders en schoolbestuurders. Bijna 60% van hen heeft de vragenlijst ingevuld. Inmiddels zijn de resultaten verwerkt in het rapport "Opiniepeiling Kwaliteitsagenda PO".
Klik hier voor de samenvatting van het onderzoek.
Klik hier voor het gehele rapport.

14. Toekomstverkenningen

In september 2009 zijn Flitspanelleden uit alle overheidssectoren gevraagd naar de ontwikkelingen die zij verwachtten t.a.v. de werving, het behoud en de inzet van personeel in hun organisatie voor de komende 10 jaar. De uitkomsten van dit onderzoek zijn gebruikt tijdens een gezamenlijke toekomstverkenning van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO). Het eindrapport van deze toekomstverkenning is door staatssecretaris Bijleveld van BZK aan de Tweede Kamer gezonden.
Klik hier voor het persbericht over de toekomstverkenningen.
Klik hier voor de eindrapportage over de toekomstverkenningen.

15. Startmeting Lerarenbeurs

In oktober 2009 zijn Flitspanelleden uit de onderwijssectoren gevraagd naar hun mening over de Lerarenbeurs. Samen met een aantal andere onderzoeken zullen de antwoorden van de respondenten worden gebruikt voor het monitoren en evalueren van het Convenant Leerkracht.
Klik hier voor de belangrijkste resultaten uit het onderzoek.

16. Onderzoek fysieke werkomgeving onderwijs

In oktober 2009 zijn Flitspanelleden uit de onderwijssectoren gevraagd naar de aanwezigheid en de kwaliteit van faciliteiten op de werkplek, en naar de mate van tevredenheid over deze faciliteiten. De antwoorden van de respondenten helpen schoolbesturen en gemeenten bij het ontwikkelen en uitvoeren van het personeelsbeleid en het huisvestingsbeleid van onderwijsinstellingen. Omdat de onderwijssectoren niet zondermeer vergelijkbaar zijn, wordt apart gerapporteerd over de resultaten voor het primair en voortgezet onderwijs enerzijds en het middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs anderzijds.
Klik hier om de terugkoppeling voor het primair en voortgezet onderwijs te lezen.