Resultaten

Resultaten 2010

Hier vindt u een overzicht van de resultaten van de onderzoeken
die met behulp van het Flitspanel in 2010 zijn uitgevoerd.

1. Medewerkertevredenheid

In oktober en november 2010 zijn Flitspanelleden gevraagd naar diverse aspecten die betrekking hebben op hun werk. Het ministerie is bezig met het verder ontwikkelen van een aantal meetinstrumenten voor publieke organisaties. Het gaat om 5 vragenlijsten met een verschillende focus: binden en boeien, beroepstrots, werkdruk, het nieuwe werken en arbeidsproductiviteit.

De resultaten van het onderzoek zijn input voor het verder ontwikkelen van een gedegen onderzoeksinstrument voor publieke organisaties.
Lees hier de samenvatting Binden en Boeien.
Lees hier de samenvatting Beroepstrots.
Lees hier de samenvatting Werkdruk.
Lees hier de samenvatting Het Nieuwe Werken.
Lees hier de samenvatting Arbeidsproductiviteit.

2. Effectiviteit arbeidsvoorwaarden

In september 2010 is een onderzoek onder een representatieve groep rijksambtenaren verricht over hoe zij een aantal onderdelen van hun rechtspositie ervaren.

Het doel van het onderzoek was om informatie te verzamelen over de ervaring van ambtenaren bij de volgende zes onderdelen van hun rechtspositie: de IKAP-regeling, regeling voor woon/werkverkeer (reiskosten), lidmaatschap van een vakbond, telewerken, studiefaciliteiten functieverandering.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.

3. Diversiteit 2010

Werknemers in de publieke sector beoordelen hun team als enigszins divers samengesteld. Met name op basis van leeftijd beoordelen de ondervraagden hun team als divers. Iets meer dan de helft van de overheidsmedewerkers is (zeer) tevreden over de samenstelling van het personeel. De diversiteit onder leidinggevenden kan echter wel verbeterd worden, volgens overheidswerknemers. Ondervraagden oordelen dat er onvoldoende jongeren, vrouwen en allochtonen een leidinggevende functie hebben. Dit zijn enkele conclusies uit het onderzoek over diversiteit dat in april heeft gelopen onder het Flitspanel.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.

4. Tussenmeting Convenant Leerkracht - Onderdeel Taal en rekenen

In het voorjaar van 2010 is de Tussenmeting Convenant Leerkracht (TCL) uitgezet onder onderwijspersoneel in het po, vo, mbo en hbo. Deze vragenlijst bevatte voor het eerst ook een aantal vragen over het onderwerp taal en rekenen.
Klik hier om de samenvatting van de resultaten te lezen.
Klik hier voor de tabellenbijlage.

5. Politietop - politiemedewerkers

In januari 2010 zijn Flitspanelleden uit de sector Politie gevraagd naar hun belevenis van de mate van respect en waardering die zij krijgen en de mate van gezag die zij hebben bij het uitvoeren van hun werk. Dit Flitspanel-onderzoek is uitgevoerd voor het platform 'Politietop', waarin werkgevers en vakbonden gezamenlijk aandacht geven aan de onderwerpen gezag van en respect en waardering voor de politie.
Klik hier voor de belangrijkste resultaten van het Flitspanelonderzoek.

6. Kwaliteitsagenda PO

Eind 2007 is de Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs uitgebracht. In deze agenda zijn de belangrijkste beleidsprioriteiten voor het primair onderwijs gebundeld. De focus ligt daarbij op het verbeteren van de taal- en rekenprestaties. Om de voortgang op dit terrein te monitoren, zijn Flitspanelleden die werkzaam zijn in het Primair Onderwijs in april 2010 gevraagd om mee te werken aan de Monitor Kwaliteitsagenda PO. De eindrapportage over dit onderzoek is eind juni aan de Tweede Kamer gestuurd.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.
Lees hier de rapportage over het Flitspanelonderzoek "Kwaliteitsagenda PO"
Lees hier de begeleidende brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer.

7. Taakopvatting Leraren

Van eind juni tot begin juli 2010 zijn Flitspanelleden uit het onderwijs gevraagd naar hun taakinvulling: vinden zij dat vorming en persoonsontwikkeling van leerlingen en studenten ook bij hun taak in het onderwijs hoort? De Onderwijsraad wil met de resultaten uit dit onderzoek de beleidsvorming beter afstemmen op de wensen en behoeftes die leven in het onderwijsveld. Het onderzoek is uitgevoerd onder leerkrachten en docenten (van basisonderwijs tot universiteit).
Klik hier voor de belangrijkste resultaten van het Flitspanelonderzoek.

8. Goed werkgeverschap voor werkende ouders bij het Rijk

In februari 2010 zijn Flitspanelleden uit de sector Rijk gevraagd naar hun mening over de mogelijkheden voor werkende ouders om werk en privé te combineren. Aan de hand van dit en een verdiepend onderzoek zal worden bepaald welke acties de departementen zouden moeten ondernemen om gezinsvriendelijk werkgeverschap te optimaliseren.
Klik hier voor de belangrijkste resultaten van het Flitspanelonderzoek.
Klik hier voor de scriptie van Mounia Saidi.
Klik hier voor de scriptie van S.S. Jarbandhan.
Klik hier voor de presentatie voor gezinsvriendelijk beleid.

9. Opleidings- en ontwikkelingsbeleid

In januari 2010 zijn Flitspanelleden uit de sector Gemeenten bevraagd over het opleidings- en ontwikkelingsbeleid (O&O-beleid) van hun organisaties.
Dit onderzoek vond plaats als onderdeel van een grotere monitor over het O&O-beleid van gemeenten waarvoor zowel werkgevers- als werknemers zijn bevraagd.
Klik hier voor de belangrijkste resultaten van het Flitspanelonderzoek.

10. Aard en omvang van ongewenst gedrag tegen werknemers met een publieke taak

In 2010 is weer een meting naar de aard en omvang van ongewenst gedrag tegen werknemers met een publieke taak verricht. Onder ongewenst gedrag worden verbaal en fysiek geweld, (seksuele) intimidatie en discriminatie verstaan. In het onderzoek wordt gevraagd naar voorvallen van ongewenst gedrag in de afgelopen 12 maanden. In het onderzoek zijn 14 sectoren betrokken.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.