Resultaten

Resultaten 2011

Hier vindt u een overzicht van de resultaten van de onderzoeken
die met behulp van het Flitspanel in 2011 zijn uitgevoerd.

1. Opleiding en Ontwikkeling

Hoe ziet de deelname van medewerkers aan opleidings- en ontwikkelactiviteiten eruit? Om deze vraag te beantwoorden zijn ruim 3000 Flitspanelleden werkzaam bij gemeenten benaderd voor het onderzoek. Ruim 1300 medewerkers van gemeenten hebben de online vragenlijst ingevuld.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.

2. Duurzaamheid en Milieubeleving binnen de rijksdienst

In september 2011 is onder het Flitspanel onderzoek uitgevoerd naar het stimuleren van duurzame gedragsverandering van de rijksambtenaar door middel van de Monitor Duurzame Bedrijfsvoering Rijk (MDBR). In totaal hebben 729 Flitspanelleden werkzaam bij het Rijk deelgenomen aan de online survey. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.

3. Werken in balans

Het Rijk, in samenwerking met de bonden, is op 10 november 2010 gestart met de bewustwordingscampagne "Werken in balans" over de mogelijkheden om werk en privé goed te kunnen combineren. De campagne is op 10 november 2011 afgerond en had als doel om de bewustwording over het belang van een goede balans tussen werk en zorg te vergroten. In opdracht van het Expertisecentrum Arbeid & Gezondheid is een onderzoek uitgevoerd onder Flitspanelleden werkzaam bij het Rijk naar de bekendheid met de campagne en de tevredenheid met de wijze waarop werk en (mantel)zorg kan worden gecombineerd.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.

4. Veiligheid werknemers met een publieke taak

Werknemers met een publieke taak kunnen het slachtoffer worden van agressie en geweld door externen. Net als in 2007 en 2009, is in 2011 een landelijk onderzoek gedaan naar aard en omvang van agressie en geweld en beleid van organisaties. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het programma Veilige Publieke Taak.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.

5. ICT en de invloed op de onderwijsarbeidsmarkt

In mei 2011 heeft het eerste deel van het onderzoek 'ict en de invloed op de onderwijsarbeidsmarkt' onder het Flitspanel plaastgevonden. Lesgevend en onderwijsondersteunend personeel in het primair (po) en voortgezet onderwijs (vo) hebben hun ervaringen met ict op school gedeeld.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.

6. Formele gesprekken in het onderwijs

Het onderzoek 'Formele gesprekken in het onderwijs' is in april 2011 uitgevoerd door CAOP Research in opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt. In dit onderzoek zijn via het Flitspanel werknemers in het po en vo ondervraagd over de inzet van formele gesprekken en POP's en de invloed die recente beleidsontwikkelingen hebben op deze inzet.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.

7. RijksOVerheidskaart

Op verzoek van Categoriemanagement Vervoer is eind mei 2011 een digitale enquête aan het Flitspanel verzonden, waarbij eventuele invoering van een RijksOVerheidskaart de aanleiding was. Een RijksOVerheidskaart is een kaart waarmee met elke vorm van openbaar vervoer in Nederland gereisd kan worden.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.

8. Opiniepeiling basisvaardigheden en opbrengstgericht werken in het PO

Voorjaar 2011 is er onder Flitspanelleden - leerkrachten, schoolleiders en bestuurders in het primair onderwijs - een enquêteonderzoek uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is in beeld krijgen op welke wijze de mensen in het veld betrokken zijn bij onderwijsontwikkelingen. Het gaat dan om de beleidsprioriteiten als taal en rekenen, opbrengstgericht werken, excellentie en de activiteiten die daarvoor worden ondernomen.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.

9. Diversiteit 2011

In april 2011 heeft er een onderzoek plaatsgevonden onder het Flitspanel naar diversiteit binnen de publieke sector. Er zijn vragen voorgelegd over diversiteit, diversiteitsbeleid, baantevredenheid en de rol van de leidinggevende. Diversiteit gaat om alles waar mensen in verschillen, waaronder etniciteit, geslacht en leeftijd.
Lees hier het eindrapport. 
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.

10. Van werk naar werk

In maart 2011 zijn Flitspanelleden die werkzaam zijn in de sectoren Rijk, Gemeenten, Provincies en Waterschappen uitgenodigd voor het onderzoek naar hun ervaringen met reorganisaties en hun verwachtingen over het vinden van een nieuwe baan. Het ging om personen in de diverse functiegroepen: ondersteunend, uitvoerend, beleid en management.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.
Het eindrapport kunt u lezen op https://kennisopenbaarbestuur.nl/

11. Opleiding & kwalificatie docenten (v)mbo

De Universiteit Leiden (ICLON) heeft op verzoek van de Onderwijsraad, het adviesorgaan van de regering over onderwijs, een onderzoek verricht onder leraren in het vmbo en mbo. Op deze wijze is inzicht verkregen in hoe zij hun opleiding tot leraar achteraf beoordelen met betrekking tot het geven van onderwijs in het vmbo en/of het mbo. Voor dit onderzoek zijn Flitspanelleden met een lesgevende taak in het vmbo en mbo uitgenodigd.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.
Lees hier het eindrapport van de Onderwijsraad