Resultaten

Resultaten 2012

Hier vindt u een overzicht van de resultaten van de onderzoeken
die met behulp van het Flitspanel in 2012 zijn uitgevoerd.

1. Agressie en geweld in Openbaar Bestuur

De Monitor Agressie en Geweld in het Openbaar Bestuur is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken om agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers en ambtenaren binnen het openbaar bestuur in kaart te brengen. In 2010 is een eerste meting gedaan. Een herhaling van het onderzoek heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2012. Overheidsmedewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen en het Rijk zijn via het Flitspanel benaderd om een vragenlijst in te vullen. Secretarissen, griffiers en politieke ambtsdragers zijn schriftelijk benaderd.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.

2. Organisatie Energie

In de periode mei - juni 2012 is het onderzoek naar Organisatie Energie uitgevoerd onder werknemers binnen de sectoren gemeenten, waterschappen en provincies. Onder Organisatie Energie wordt verstaan "de mate waarin een organisatie, afdeling of team haar aanwezige potentieel van emotie, cognitie en gedrag heeft gemobiliseerd om haar doelen te bereiken" (vrij vertaald naar prof. H. Bruch, 2011). In totaal hebben 1930 medewerkers via het Flitspanel deelgenomen aan het onderzoek.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.

3. Het Nieuwe Werken

In opdracht van Benchmarken Benchlearning Rijk is er een vragenlijst uitgezet met betrekking tot verschillende aspecten van Het Nieuw Werken onder medewerkers binnen de Publieke Sector. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken van Het Nieuwe Werken: wat is het huidige niveau volgens medewerkers en wat vinden medewerkers belangrijk? Daarnaast is er gekeken wat het gevolg is van deze Het Nieuwe Werken aspecten op de tevredenheid, motivatie en prestatie van de medewerkers. Met een respons van 45% is de vragenlijst door 5279 respondenten ingevuld.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.

4. Mondiaal Burgerschap

In februari 2012 heeft NCDO in samenwerking met ResearchNed de mening en werkwijze van leraren en schoolleiders over mondiaal burgerschap onderzocht. Welk belang hechten leraren aan mondiaal burgerschap in hun eigen onderwijs of in het Nederlands onderwijs? Heeft mondiaal burgerschap een structurele plek op de Nederlandse scholen voor basis- en voortgezet onderwijs? Op welke wijze wordt hier aan vormgegeven door leraren? Welke belemmeringen ervaren zij daarbij? De resultaten van dit onderzoek vindt u in deze terugkoppeling.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.

5. Secundaire arbeidsvoorwaarden door werknemers in de publieke sector

In april 2012 is onder ambtenaren in de publieke sector onderzoek gedaan naar de beleving van secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo is er onder andere onderzocht hoeveel waarde men hecht aan secundaire arbeidsvoorwaarden en in hoeverre de secundaire arbeidsvoorwaarden van invloed zijn op mobiliteit en de aantrekkelijkheid om ergens te gaan werken. In deze terugkoppeling staan de voorlopige resultaten van het onderzoek beschreven.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.

6. Ruimte voor de Professional

In mei 2012 heeft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, programma Beter Werken in het Openbaar Bestuur, ICTU programma InternetSpiegel onderzoek gedaan naar de beleving van professionele ruimte bij medewerkers. Het onderzoek is een 0-meting. In een latere 1-meting wordt gekeken naar de ontwikkelingen in de tijd en het effect van mogelijke (beleids)maatregelen die professionele ruimte moeten bevorderen. In deze terugkoppeling worden de resultaten van de eerste meting gedeeld.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.

7. Integriteitsbeleving Ambtenaren

In april 2012 zijn ambtenaren werkzaam bij de sectoren rijk, gemeenten, waterschappen en provincies bevraagd naar hun beleving van integriteit binnen hun organisatie. De vragen gingen onder andere in op hun bekendheid met gedragsregels, hun beleving van het integriteitsbeleid, de mate waarin het management volgens hen een voorbeeldfunctie vervuld, in hoeverre regels worden nageleefd en er of er sprake is van een integere werkhouding bij collega's. In deze terugkoppeling staan de voorlopige resultaten van het onderzoek beschreven. De resultaten van het volledige onderzoek worden in november 2012 verwacht.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.

8. Overbodige bureaucratie

In januari 2012 is een enquête toegestuurd aan medewerkers bij de rijksoverheid over de regels waar men in het werk mee te maken heeft, over het nut van die regels en over de belasting die naleving van regels oplevert. 1203 medewerkers hebben de enquête ingevuld, waardoor een mooie respons van 47% is bereikt.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.