Resultaten

Resultaten 2013

Hier vindt u een overzicht van de resultaten van de onderzoeken
die met behulp van het Flitspanel in 2013 zijn uitgevoerd.

1. Vernieuwende Arbeidsrelaties

In de periode mei-juni 2013 heeft het onderzoek Vernieuwende Arbeidsrelaties plaatsgevonden. Hierbij is onderzocht in hoeverre er interesse, intentie en ruimte is onder medewerkers voor flexibele arbeidsvormen in het openbaar bestuur. Om dit in kaart te brengen is het onderzoek uitgezet onder drie groepen medewerkers: werknemers met een vaste functie en een vast takenpakket (Flitspanelleden), werknemers uit het Flitspanelbestand die in een vaste functie werkzaam zijn, maar hieraan een flexibele invulling geven (Flitspanelbestand) en een groep van flexibele, hybride, zelfstandige (ex) ambtenaren. De resultaten van dit onderzoek vindt u in deze terugkoppeling.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.

2. Diversiteit

In april 2013 is het onderzoek naar Diversiteit uitgevoerd onder overheidswerknemers binnen de verschillende overheidssectoren. De hoofdvraag voor dit Flitspanelonderzoek was:
'Wat is de invloed van een inclusieve organisatiecultuur op werkgerelateerde uitkomsten en wat is hierbij de rol van benaderingen van diversiteit?' Deze terugkoppeling gaat kort in op deze hoofdvraag. In totaal hebben 4.351 overheidsmedewerkers via het Flitspanel deelgenomen aan het onderzoek.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.

3. Bureaucratie in publieke sectoren

De Kafka Brigade en InternetSpiegel hebben in coproductie een groot onderzoek uitgevoerd naar bureaucratie in de publieke sector. Een unieke mogelijkheid om van een grote groep professionals te horen hoe zij bureaucratie ervaren en waar zij verbetermogelijkheden zien. In totaal hebben 6250 mensen de Flitspanel-vragenlijst (www.flitspanel.nl) ingevuld. De respondenten zijn afkomstig uit veertien verschillende overheidssectoren. Ze hebben een gemiddelde leeftijd van 51 jaar.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.

4. Reorganisaties

Het ICTU programma InternetSpiegel heeft onderzoek gedaan naar organisatieveranderingen binnen de Publieke Sector. Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de invloed van organisatieveranderingen op de effectiviteit van organisaties. Het onderzoek is uitgezet onder alle Flitspanelleden uit alle sectoren met een maximale leeftijd van 65 jaar.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.

5. Effecten van lean management binnen gemeenten

Het A+O fonds Gemeenten heeft een onderzoek uitgezet bij het flitspanel naar de effecten van lean management op de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van het werk, maar ook naar de tevredenheid van medewerkers wat betreft lean management. Het onderzoek is in totaal door 905 medewerkers ingevuld.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.

6. Vervolgopleidingen op eigen initiatief en investering door politiemensen (logo)

Tot op heden is het binnen de politie gebruikelijk dat politiemensen door hun leidinggevende worden aangemeld voor het volgen van een opleiding bij de Politieacademie, dat de werkgever de opleiding betaalt en de opleiding plaatsvindt onder werktijd. Hierdoor is het vrijwel uitgesloten dat een politiemedewerker op eigen initiatief en met eigen investering in tijd en of geld (als ‘zelfmelder’) een opleiding aan de Politieacademie gaat volgen. De onderzoeksvraag die centraal stond in dit onderzoek is hoe politiemensen gestimuleerd c.q. gefaciliteerd kunnen worden om in de toekomst meer als zelfmelder een vervolgopleiding te volgen. En kan flexibilisering van het politieonderwijs daar een rol in spelen?
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.

7. Normalisering van de ambtelijke rechtspositie

Eind 2013 heeft het onderzoek ‘Normalisering van de ambtelijke rechtspositie’ plaatsgevonden. Hierbij is ingegaan op de vraag in hoeverre ambtenaren open staan voor normalisering van de rechtspositie en wat zij vinden van de stappen die gezet zouden kunnen worden om het ambtelijk vakmanschap overheidsbreed te borgen. Het onderzoek is uitgevoerd onder personen werkzaam in het Openbaar Bestuur (Rijk, Provincies, Gemeenten en Waterschappen).
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.

8. Ervaringen met onderwijsbeleid in het voortgezet onderwijs

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voert de Erasmus Universiteit Rotterdam een driejarig onderzoek uit naar de ervaringen van onderwijsprofessionals met onderwijsbeleid. Meer specifiek is het doel van dit onderzoek te achterhalen hoe er door mensen werkzaam in het voortgezet onderwijs tegen onderwijsbeleid wordt aangekeken en hoe onderwijsbeleid nog beter aan kan sluiten bij wat er op school en in de klas gebeurt. In juni 2013 hebben 1.183 Flitspanelleden, werkzaam het in het voortgezet onderwijs, een vragenlijst over dit onderwerp ingevuld.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.