Resultaten

Resultaten 2014

Hier vindt u een overzicht van de resultaten van de onderzoeken
die met behulp van het Flitspanel in 2014 zijn uitgevoerd.

1. Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014

De Monitor Agressie en Geweld in het Openbaar Bestuur is een initiatief van het programma Veilige Publieke Taak van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In 2010 en 2012 zijn de eerste metingen gedaan. Een herhaling van het onderzoek heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2014.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.

2. Imago onderzoek werken voor de Rijksoverheid

Vanuit de behoefte aan input voor de arbeidsmarktcommunicatie is de imagomonitor ontwikkeld. Hiermee wordt het imago van de Rijksoverheid als werkgever gemeten plus een aantal aanvullende prestaties op de belangrijkste kernindicatoren.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.

3. Stelsel Wetenschappelijk Onderzoek

Het enquêteonderzoek maakt onderdeel uit van het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) ‘Wetenschappelijk Onderzoek’, dat tussen september 2013 en mei 2014 door een interdepartementale ambtelijke werkgroep is uitgevoerd. In het IBO staat de vraag centraal in hoeverre de huidige inzet van middelen voor wetenschappelijk onderzoek momenteel en met het oog op de toekomst optimaal is voor het bereiken van een maximale maatschappelijke output.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.

4. Arbeidsverhoudingen en –voorwaarden bij de Politie

De politie, sinds 2012 de grootste werkgever in Nederland, wordt, net als zoveel andere arbeidsorganisaties, geconfronteerd met maatschappelijke veranderingen die de politie dwingen om na te denken over de huidige arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en HRM-beleid. Deze maatschappelijk veranderingen spelen zowel aan de werkgeverskant (bijvoorbeeld: veranderingen in de aard van de criminaliteit, grotere eisen aan de inzetbaarheid en de geringere voorspelbaarheid ervan) als aan de werknemerskant (onder meer: individualisering van wensen en verwachtingen van werknemers (werk-privé balans), demografische ontwikkelingen).
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.

5. Keuzevrijheid pensioenpremie

Doel van het onderzoek was in kaart brengen in hoeverre werknemers in de (semi-)publieke sector behoefte hebben aan meer keuzevrijheid met betrekking tot hun pensioenpremie.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.

6. Beste Overheidsorganisatie

Wat maakt publieke organisaties, gemeenten, provincies, waterschappen, ZBO’s tot excellerende organisaties? Waar ‘gebeurt het’ in overheidsland, waar wordt succesvol geïnnoveerd en waar komen we een stap verder? Wat zijn voorbeelden van goed presterende publieke organisaties waarvan we kunnen leren? Het zijn vragen die elke publieke organisatie zich zou moeten stellen. Vanuit de eigen professionaliteit, en vanuit het besef dat burgers mogen verwachten dat de overheid er alles aan doet om er het allerbeste van te maken. Het zijn ook vragen die de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) heeft omarmd in het initiatief ‘beste overheidsorganisatie van het jaar’. Een zoektocht en verkiezing met als doel de slimme en goede initiatieven binnen het openbaar bestuur te identificeren, als een impuls voor een nog beter functionerende overheid als geheel.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.

7. Arbeidsmarkt Interne Toezichthouders

In diverse semipublieke sectoren is minder dan voorheen sprake van centrale sturing en is meer beleidsruimte voor bestuurders ontstaan. Dit vereist voldoende ontwikkelde tegenkrachten waaraan bestuurders verantwoording afleggen. In een dergelijke context is een kwalitatief goede personele invulling van een intern toezichthoudend orgaan van essentieel belang.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.

8. Evaluatieonderzoek Flitspanel

Verkrijgen van inzicht in de ervaring met en de waardering van het Flitspanel door de panelleden en het inventariseren van verbeterpunten voor de korte en middellange termijn.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.

9. Cybersecurity

Het primaire doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in het huidige niveau van cyber security awareness, zoals blijkt uit de aanwezige kennis, de houding en het gedrag. Het onderzoek betreft de derde meting, de meerjarige uitvoering is waardevol om zo goed te kunnen volgen hoe de cyber security awareness zich gaandeweg ontwikkelt onder de doelgroepen. De verschillen tussen de doelgroepen en in de tijd zijn belangrijke input voor het beleid en de communicatie rondom dit thema.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten

 

10. Vakbond Aob

Het onderzoek moet de AOb inzicht bieden in hoe niet-leden de vakbond / vakbonden zien, in welke mate ze producten en diensten van de AOb kennen en welk imago de vakbond/het AOb heeft.

Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten