Resultaten

Resultaten 2015

Hier vindt u een overzicht van de resultaten van de onderzoeken
die met behulp van het Flitspanel in 2015 zijn uitgevoerd.

1. Draagvlak flexibele onderwijstijden

Ten behoeve van het besluitvormingstraject over flexibele onderwijstijden voert Regioplan, op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), een draagvlakonderzoek uit onder ouders en leerkrachten in het basisonderwijs. Via het Flitspanel is geïnventariseerd in welke mate leerkrachten bereid zijn om met flexibele onderwijstijden te werken en er is onderzocht hoe groot de belangstelling voor flexibele onderwijstijden is bij ouders. 

Het rapport dat is opgesteld op basis van dit onderzoek is hier te bekijken.

2. Functioneringsgesprekken en loopbaan

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (directie OPR) heeft eind februari en begin maart een onderzoek plaatsgevonden met als thema functioneringsgesprekken, loopbaanplanning en de ondersteuning die u daarbij gebruikt. Veel vragen gingen daarbij over het Functiegebouw Rijk als ondersteunend middel bij deze onderwerpen (kennis, gebruik, beeldvorming). Dit helpt om de implementatie van het Functiegebouw Rijk waar nodig te verbeteren.

Het onderzoek is uitgevoerd onder netto ruim 1.000 medewerkers en ruim 150 leidinggevenden binnen de Rijksoverheid. Daarnaast vinden zogenaamde kwalitatieve interviews plaats met HR adviseurs. 

Lees hier een samenvatting van de onderzoeksresultaten

3. Inkoopstelsel Rijk
Doel van dit onderzoek was inzicht verkrijgen in het kennisniveau en de informatiebehoeften van gebruikers (ambtenaren) en inkopers met betrekking tot het inkoopproces binnen de Rijksoverheid.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten

4. Rollen van de leidinggevende
 Tot op heden is er nog relatief weinig onderzoek gedaan naar de rol van de leidinggevende bij de uitvoering van arbeidsmobiliteit in de publieke sector. Vragen als welke taken verrichten zij op het gebied van arbeidsmobiliteit en in hoeverre zijn zij toegerust om arbeidsmobiliteitsactiviteiten uit te voeren, zijn nog onbeantwoord. Het doel van dit onderzoek was dan ook om inzicht te verkrijgen in hoe leidinggevenden HR-beleid toepassen voor wat betreft arbeidsmobiliteit  en in hoeverre zij daartoe toegerust zijn. Hiervoor zijn zowel leidinggevenden als medewerkers ondervraagd.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten

5. Prestatiedruk wetenschappelijk personeel in het WO
SoFoKleS, het Sociaal Fonds voor de Kennissector, voert een verkennend onderzoek naar de ervaren prestatiedruk van wetenschappelijk personeel, de factoren die hierop van invloed zijn en mogelijke maatregelen om de (ervaren) prestatiedruk aan universiteiten op een acceptabel niveau te brengen. Eén onderdeel van dit onderzoek is de vragenlijst die via het Flitspanel is ingevuld.

6. Hoe kan het mbo het beste studenten opleiden voor de banen van morgen?
Dat heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzocht met uw hulp. De onderzoekers van het SCP bedanken u hartelijk voor uw medewerking!

In de publicatie ‘Beroep op het mbo’ concluderen de onderzoekers onder meer dat vakonderwijs weliswaar de kern van het mbo blijft, maar dat alleen vakkennis en vakvaardigheden in de toekomst niet genoeg zijn en dat er te veel aandacht uitgaat naar de ondersteunende vakken taal en rekenen. Naast vakvaardigheden zijn vooral persoonlijkheidskenmerken en hogere orde (denk)vaardigheden belangrijk. Voor echte vakmensen zal er altijd plaats zijn op de arbeidsmarkt menen de betrokkenen.

Wilt u meer weten over de uitkomsten van het onderzoek? Bezoek dan deze webpagina.