Resultaten

Resultaten 2016

Hier vindt u een overzicht van de resultaten van de onderzoeken die met behulp van het Flitspanel in 2016 zijn uitgevoerd.

1. Programma implementatie gesprekscyclus Rijk

Vanaf 1 juli 2016 kunnen departementen aansluiten bij de gesprekscyclus Rijk. Om te kunnen meten wat de effecten van de rijksbrede harmonisering zijn, is een nulmeting uitgevoerd. De opzet van deze nulmeting is afgestemd met de werkgroep gesprekscyclus Rijk van de GOR Rijk. Om medewerkers niet onnodig met onderzoeksvragen te belasten is waar mogelijk gebruik gemaakt van onderzoekengegevens uit het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek (POMO). Als aanvulling op de resultaten uit POMO is het Flitspanel ingezet. De resultaten zijn gewogen op een aantal persoonskenmerken, zoals geslacht en leeftijd. De resultaten zijn daarmee representatief voor het Rijk.
Lees hier een samenvatting van de onderzoeksresultaten

2. Media Invloed in de Publieke Sector

Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken hoe nieuwsmedialogica, vaak conflict-gericht en gedramatiseerd, invloed uitoefent op het werk in de publieke sector; niet alleen op dat van communicatiemedewerkers, maar juist ook op dat van ander medewerkers en leidinggevenden. De ontwikkeling van nieuwe mediatechnologie en een nieuwscyclus van 24 uur per dag hebben het productieproces en deadlineproces van de media geïntensiveerd. Dit vraagt veel van de omgeving en heeft binnen de publieke sector voor geavanceerde mediastrategieën gezorgd.

Het overkoepelende onderzoek kijkt naar de veranderingen in uitvoering, processen en geldverstrekking in de publieke sector en loopt van 2014 tot 2017. Ook in Nederland weten we dat de media een prominente rol hebben in debatten over het functioneren van de publieke sector, maar er is weinig kennis over hoe media precies interne processen in ministeries en ZBO’s beïnvloeden.
Lees hier een samenvatting van de onderzoeksresultaten

3. Flitspeiling EU-voorzitterschap en BZK-thema’s: de nameting

De flitspeiling ‘EU-voorzitterschap en BZK-thema’s’ is een peiling, uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK, over het Nederlandse EU-voorzitterschap en de rol die BZK hierin speelde, en de werking van informatievoorzieningen die hiervoor zijn getroffen. Deze ‘nameting’ (ook wel: 1-meting) is een vervolg op de eerdere, soortgelijke flitspeiling die is uitgevoerd in februari 2016 (de 0-meting). Door deze twee metingen te verrichten en met elkaar te vergelijken, kunnen uitspraken worden gedaan over de evolutie van de kennis over het EU-voorzitterschap en effectiviteit van de informatie-voorzieningen.
Lees hier een samenvatting van de onderzoeksresultaten

4. Verkenning prestatiedruk wetenschappelijk personeel

Hoe staat het met de prestatiedruk onder wetenschappelijk personeel? Welke factoren zijn hierop van invloed? En wat zijn maatregelen die universiteiten en medewerkers kunnen nemen om de prestatiedruk terug te brengen tot een acceptabel niveau? Om hier meer inzicht in te krijgen, heeft SoFoKleS een verkenning uitgevoerd. Er is een enquête uitgevoerd onder wetenschappelijk personeel. De resultaten van deze enquête zijn vervolgens gepresenteerd tijdens een expertmeeting, waarna met deelnemers is gediscussieerd over de vraag welke maatregelen genomen kunnen worden om de (ervaren) prestatiedruk onder wetenschappelijk personeel op een acceptabel niveau te brengen.