Resultaten

Resultaten 2017

Hier vindt u een overzicht van de resultaten van de onderzoeken die met behulp van het Flitspanel in 2017 zijn uitgevoerd.

1. Resultaten onderzoek Mediawijsheid

Het onderzoek betreft de opvattingen van leerkrachten in het primair onderwijs en van docenten in het voortgezet onderwijs over mediawijsheid bij leerlingen, over de aandacht die daaraan op school wordt besteed en volgens de leraren zou moeten worden besteed en de ondersteuning die de leraren daarbij krijgen en wensen. Het vormt een vervolg op onderzoek naar mediawijsheid dat in 2010 is uitgevoerd.
Lees hier een samenvatting van de onderzoeksresultaten

2. Resultaten onderzoek Onderwijstijden

De wettelijke kaders voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs zijn veranderd sinds 2015. Ze bieden nu veel ruimte om op schoolniveau eigen keuzes te maken over de inrichting, vormgeving en planning van het onderwijs.

Het doel van dit onderzoek is het inventariseren in hoeverre scholen in het voortgezet onderwijs:
·         Bekend zijn met de inhoud van de nieuwe wet onderwijstijd;
·         Al de mogelijkheden actief onder de aandacht hebben gebracht van alle medewerkers;
·         Actief aan de slag zijn met het benutten van de ruimte die de wet biedt.

De ruimte die de wet onderwijstijd sinds 2015 biedt aan scholen in het voortgezet onderwijs, kan worden benut als vehikel om meer maatwerk voor leerlingen mogelijk te maken, gezamenlijk onderwijsvernieuwing vorm te geven (het onderwijs anders of meer teamgericht te organiseren), taakbeleid anders in te richten, werkdruk te verminderen, en gezamenlijk het gesprek te voeren over hoe de invulling van onderwijstijd eruit kan zien en wat de rol en taakopvatting van docenten is.
Lees hier een samenvatting van de onderzoeksresultaten

3. Resultaten onderzoek Ervaringen met rijksbrede tekorten aan expertise

Vorig jaar constateerde de Algemene Rekenkamer dat er rijksbreed moeilijk vervulbare functies zijn bij ICT, inkoop/contractmanagement en ‘financials’. Dit jaar onderzoeken we van deze knelpunten de rijksbrede aanpak, de mogelijke oorzaken en de gevolgen. Het flitspanel is een snelle manier om ervaringen van de werkvloer op te halen. Met die ervaringen willen we een beeld van de ernst van probleem krijgen vanuit de dagelijkse praktijk.

Lees hier een samenvatting van de onderzoeksresultaten